Magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot


magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot

Ez a modern hermetikus látomás, amit most első kiadásban vehet kezébe az olvasó, több mint negyven esztendővel ezelőtt született. Kevés beavatottnak volt tudomása róla, s alig néhányan olvashatták.

De nemcsak a kézirat létezését fedte homály: születését is titkok övezik.

magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot

Ki tudja, talán ez az a misztikus út, amelyen Charon közelébe juthatunk Aki nem ismeri fel ennek a tökéletes mentális átállításnak szükségességét, aki a múlt kitaposott ösvényén halad csupán itt-ott javítva valamit az elavult világképenaz sohasem ismerheti meg a Kozmosz polidimenzionális szerkezetét. Napjainkban az anyaguralom korszakát éljük, nagy tömegek a matériát emelik oltárra, annak minél teljesebb birtoklásáért folytatnak élet-halál harcot.

  • Az elöl járókat mindig több akadály fékezi, ezért a repülő ék rotációja alakult ki.
  • Könyv: Magas vérnyomás (Dr. Barna István)
  • Magas vérnyomás az első trimeszterben
  • Zene a magas vérnyomás kezelésében
  • Hatékony népi gyógymódok a magas vérnyomásról vélemények

Az embereknek alig jut lélegzetvételnyi idejük azoknak a problémáknak a megoldására, melyek csak a nyugalmas szemlélődés és befeléfordulás periódusaiban tudnak kibontakozni. A hajszoltság és a munka megszállottjai azonban fájdalmasan érzik ezeknek a végső kérdéseknek fenyegető, bujkáló, örök jelenlétét.

Az ember hármas életében a fizikai Wictor Charon: Az új eón tudománya 12 lét fenntartása annyi erőt emészt fel, hogy legfeljebb az individuum démoni énje tevékenykedik az érzelmek síkján, a sztereotip szeretet-gyűlölet ellentétek végletei között ingadozva.

Wictor Charon AZ ÚJ EÓN TUDOMÁNYA * * * TÚLvilág könyvek 2. * * *

Persze ezt az asztrális funkciót is erősen befolyásolja az anyagi lét százféle, nem éppen felemelő nézőpontja. ÚJ IGÉNYEK Vannak azonban olyanok is — talán többen, mint ahogy a felületes szemlélő gondolná —, akiket túlszervezett létformánk nyugtalan sürgés-forgása nem elégít ki, a testi kimerültség nem képes a nyugtalanul kutató szellemet meggátolni abban, hogy keressen, kutasson, értelmezni próbálja Magas vérnyomás kezelés magneziával a jelenségeket, melyek látszólag céltalanok.

magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot

Akik nem tartoznak a metafizikai szükségnélküliségben szenvedők népes kasztjához, nem is szenvednek kozmikus tériszonyban. Ezek a kevesek belső feszültséget éreznek, elégedetlenséget.

magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot

A tudományos kutatás, melynek hivatása a természet jelenségeinek feltárása, tágabb világkép kialakítása, nem Wictor Charon: Az új eón tudománya 13 képes megfelelő élményanyagot nyújtani a komoly keresőnek. Az eredeti ezoterikus szemléletet az egyház dogmatikája elhomályosította, és tanításai ma a Vízöntő korszak emberének szellemi igényével rendelkező tömeget nem segítik világképe kialakításban.

A hittételek, az egyház morálkódexe csupán szűk területen oltják a szomját.

Azok, akik a tiszta szellem távlatait és régióit keresik, magányosan és vakon botorkálnak. Nem találják meg azt a szemléletmódot, mely a modern tudományos gondolkodás és az ősi szent mítosz intuíció jellegű szintézise.

Az Új Eónban újjá kell teremteni a gondolkodás módját, mivel ez az egyetlen lehetőség, hogy a teljességeket nem érzékelhető Kozmoszt, mely se nem három, se nem négy, hanem sok dimenziós, megismerhessük. Ha az Új Ember öntudati tevékenységét megkíséreljük leírni, a leírás módjának más természetűnek kell lennie, mint a múltban volt. Mivel a jelenségek több dimenzióban és különféle koordinátarendszerekben történnek, ezeket a nagytávlatú összefüggéseket csupán úgy közelíthetjük meg, ha a vizsgálat módszere és a logikai rendszer ennek megfelelően változtatható, és rugalmasan alkalmazkodik a több dimenzióban létező megnyilvánulási formatendenciák közé.

Minden zseni, aki korszakalkotó felfedezésekkel, újszerű szemléletmóddal gazdagította az emberi kultúrát, bölcsek és vallásalapítók, szóval minden kimagasló egyéniség, aki hatalmas lökést adott a földi lét lassú kibontakozásának, elhagyta a szokványos gondolkodás útját, és a részletek figyelembevétele nélkül, kreatív analógiákkal világította meg a nagy összefüggéseket.

A magas vérnyomás csökkentése

Az érzékelhető Kozmosz felületi vizsgálatához a klasszikus logika erőteljes segítőeszköze a megismerésnek a magasabb spi- Wictor Charon: Az új eón tudománya 15 ráljárathoz tartozó vizsgálódás számára, ám amikor a természeti erők mögött ható szellemet kutatjuk, ez nehézkes bilincsnek tűnik. A jelenkori dialektikával lehetetlen ugyanis olyan tárgyalási formát találni, melyben ez a hatás kiküszöbölhető.

magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot

Ennek az újszerű szemléletmódnak és a vele járó közlésformának fő szempontja az univerzális szintézis nagytávlatú öszszefüggésének felkutatása, bemutatása fent és lent, makrokozmosz és mikrokozmosz között.

E törekvésnek természetes következménye, hogy nagytávlatú átmeneteket fogadunk be mélység és felszín határterületén. Korunkban csupán a gondolkozók elitje ismeri fel bizonyos mértékben ennek a dimenziómélyítésnek a szükségességét. A létezés mélyebb értelme, a természeti jelenségek mozgató erőivel együtt, több, egymásra merőleges dimenzió közt oszlik Wictor Charon: Az új eón tudománya 16 meg. A Biosz egyetlen folyamata, a fizika egyetlen törvénye sem érthető meg speciális dimenziók korlátai között.

A dolgok szemléletét a földi tudás számára az nehezíti, hogy a hiperkozmosz széttagolt célszerűségi ideái olyan koordinátarendszerekben rejtőznek, melyek érzékelhetetlenek számunkra, és amelyeket régebbi, pontról-pontra haladó logikával nem közelíthetünk meg.

Az okkult iskoláztatás menetében akkor beszélhetünk először kielégítő koncepcióról az életjelenségek magyarázata során, ha a hieroszikronion, a pszichoszinkronion és az ideoszinkronion áttekintésmódjában kellő biztonságú jártasságot érünk el.

Ehhez járul az időkapcsolás és intenzitásreguláció folyamata, mely az egyes érzékelési frekvenciák korszakok között semmi földi tempóhoz, még a gondolat gyorsaságához sem hasonlítható polidimenzionális és szintetikus meglátást gondolkodást tesz lehetővé. Wictor Charon: Az új eón tudománya 17 Ez a kerubi tudatállapot főbb tevékenységének vázolása, mely a modern gondolkodó számára azért nehezen felfogható, mert a jelenlegi emberi tudat korlátolt, és csak annak kozmikus öntudattá való fejlesztése után lesz képes ezeknek a magasabb funkcióknak átélésére olyan síkon, ahol az emberi elme még tájékozódni tud.

Ennek az állapotnak a megközelítéséhez szükséges a részletekből magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot kiemelkedés, a zavaró, elcsökevényesítő definíciók mellőzése, abból a szempontból, hogy ne gátolják a kreatív magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot szabad! A fizikai dimenziórendszerek tér és idő mértéke szerint hatványozódnak, tartalmuk azonban mindig tér- és időbeli marad.

A szavak, melyek rendelkezésünkre állnak, gyakran megtévesztőek. Nyelvünk ugyanis az érzékelhető világ jelenségeire van beállítva, és ha a magasabb dimenziórendszerekben végbemenő történéseket próbál- Wictor Charon: Az új eón tudománya 18 juk ismertetni, a régi fogalmak félrevezetnek, mert ideatartalmuk mindig határolt időés térbeli koncepcióra utal. Ezt a nehézséget mindenkinek egyénenként kell leküzdenie, és a rendelkezésre álló terminológiát transzponálnia kell magasabb rendszerek jelenségeinek leírására, új tartalmat adva a régi szavaknak, kibővítve a szűk definíciókat a határok elasztikussá tétele által.

Másik lehetőség: új szavak kreálása a tágult rendszer igényeinek megfelelően.

Maradjunk kapcsolatban!

A pszichikai dimenziórendszerekben a psziché érzelmi regiszterei szólalnak meg. Hatásuk a mélységbe terjed, áttörve a felszín felületi szemléletét, mely a fizikai rendszer sajátja. A vonzás-taszítás impulzusai és az esztétikai szempontok formaadása közt hullámzik ennek a rendszernek az aktivitása. A mentális dimenziórendszerek az absztrakt gondolkodás határtalan lehetőségű területén mozognak.

Legfőbb jellegzetességük a részletek negligálása, illetve a belőlük való kiemelkedés, a személytelen szemlélet és a szintetikus látás. Nem elhatároló definíciókat, hanem alkalmazkodó formulákat, analógiákat használnak, szimbolikus Wictor Charon: Az új eón tudománya 19 tendenciák szerint mérlegelnek.

magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot